Giới Thiệu Về Phật Bà Quan Âm

Giới Thiệu Về Phật Bà Quan ÂmTrong thần thoại, văn học bác học, văn học dân gian, hay trong kinh sách nhà Phật, thì Quán Thế Âm Bồ Tát ( Quan Âm) được xem là vị Bồ Tát có thần lực nhất, chỉ sau Phật

Giới Thiệu Về Phật Bà Quan Âm

Trong thần thoại, văn học bác học, văn học dân gian, hay trong kinh sách nhà Phật, thì Quán Thế Âm Bồ Tát ( Quan Âm) được xem là vị Bồ Tát có thần lực nhất, chỉ sau Phật Tổ. Điều này có thể là do Quan Âm là vị Bồ Tát cứu độ chúng sanh, cứu vớt và giác ngộ con người.

Danh xưng Quán Thế Âm là xuất phát từ một truyền thuyết của Phật giáo, tin rằng những người tu hành đạt tới chính quả, thì ngũ giác của họ có thể dùng chung được.sản phẩm vòng tay gỗ sưa phong thủy của nhà phật

Nghĩa là họ có thể dùng tai để “nhìn” thấy hình ảnh, dùng mắt để “nghe” thấy âm thanh, lưỡi có thể ngửi được v.v. Theo lòng tin này, thì danh xưng Quán Thế Âm Bồ Tát có nghĩa là: vị Bồ Tát luôn “nhìn thấy” tiếng ai oán, đau khổ trong bến mê của chúng sinh và sẵn sàng cứu giúp hay nói pháp khi cần.

Hình tượng phật bà

Phật Quan Âm hiện thân trong mọi hình dạng để cứu độ chúng sinh, nhất là trong các nạn lửa, nước, quỷ dữ và đao kiếm. Tại Trung Hoa và Việt Nam, Phật bà quan âm được diễn tả dưới dạng nữ nhân bởi Phật Bà luôn đại từ đại bi lúc nào cũng an ủi, nhắc nhở, khuyên lơn, đem lại nguồn an vui cho tất cả chúng sanh. Ở đâu có tiếng than, có nỗi khổ, Phật bà đều đến để phổ độCác sản phẩm tượng gỗ phong thủy khác

TƯỢNG GỖ QUAN ÂM BỒ TÁT